Organizacija za zaštitu prava
filmskih producenata
u Crnoj Gori
pitajte nas?
SRODNA PRAVA
Opšte pravilo

Odredbe ovog zakona o elementima autorskog djela, o pretpostavci autorstva, o koautorima i autorima spojenih djela, o sadržaju i ograničenju moralnih prava, o imovinskim i drugim pravima autora, o sadržajnim ograničenjima autorskog prava, o računanju rokova autorskog prava, o odnosu između autorskog prava i prava svojine, o autorskom pravu u pravnom prometu, o autorskom djelu iz radnog odnosa, shodno se primjenjuju i na srodna prava, ako odredbama čl. 117 do 145 ovog zakona nije drukčije (Član 116 Zakona o autorskom i srodnim pravima „Sl.list CG“,br.37/11)
A-PRAVA Montenegro . 2014 ALL RIGHTS RESERVED . powered by InfoBit