Korisnici

Korisnik je dužan da prije početka korišćenja predmeta zaštite (audiovizuelno djelo odnosno videogram), zaključi ugovor o neisključivom korišćenju predmeta zaštite sa organizacijom za kolektivno ostavarivanje prava, u ovom slučaju sa A-PRAVA MONTENEGRO.

Korisnik ili udruženje korisnika, u cilju dodjele prava na emitovanje/reemitovanje, ima obavezu dostavljanja pisanog dokaza o prethodno regulisanim obavezama sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, saglasno članu 170. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl.list CG“,br.37/11, 53/16).