Organizacija za zaštitu prava
filmskih producenata
u Crnoj Gori
pitajte nas?
Želite da vas štitimo...
Prava filmskih producenata spadaju u domen srodnih prava i kao takva uzivaju isti stepen zaštite kao i autorska prava. Praksa na tlu bivše Jugoslavije je pokazala da producenti, kao nosioci prava na videogramu, teško ostvaruju svoja prava, šta više, dugi niz godina problem zloupotrebe i bespravnog korištenja ovih prava je dovelo do toga da pravične nadoknade za emitovanje AV djela nije ni bilo (u većini slučajeva). Iz toga razloga, u praksi razvijenih evropskih zemalja, javila se i realizovala ideja postojanja organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava. Koncept se zasniva na tome da nosioci prava, odnosno producenti, ustupaju svoja prava orgnizaciji koja u njihovo ime i za njihov račun ostvaruje prava naknade za korištenje videograma.

Imajući u vidu da organizacija raspolaže posebnim softverskim i monitoring sistemom, koji omogućavaju detekciju načina, datuma i tačnog vremena u kojem je predmet zaštite emitovan, pruža mogućnost određivanja obima naknade koja proističe iz ovakve upotrebe djela.

Takav sistem zaštite omogućava ono što individualno ostvarivanje ovih prava nije moglo: SVEOBUHVATNU ZAŠTITU PRAVA PRODUCENATA I DOBIJANJE PRAVIČNE NAKNADE ZA KORIŠTENJE NJIHOVIH DIJELA.
A-PRAVA Montenegro . 2014 ALL RIGHTS RESERVED . powered by InfoBit