Organizacija za zaštitu prava
filmskih producenata
u Crnoj Gori
pitajte nas?
Aktuelno decembar 2015
  • Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je postupajući po zahtjevu za utvrđivanje privremene tarife naknada za korišćenje djela sa repertoara koja su predmet zaštite u nadležnosti Organizacije, donio rješenje br.01-511-4 od od 25.11.2015.godine.

    Privremena Tarifa naknada za kablovsku retransmisiju audiovizuelnih djela sa repertoara Organizacije za zaštitu prava filmskih producenata u Crnoj Gori „A-prava Montenegro“  je obljavljena u („Sl.listu CG“, br. 67/15) i stupila je na pravnu snagu dana 11.12.2015.godine.

  • Nakon višemjesečne komunikacije i posjete odabranih predstavnika sa obje strane, A-PRAVA MONTENEGRO, 12.01.2016. zvanično otvara pregovore sa AGICOA organizacijom, prilikom čega će dvije strane prvenstveno proći kroz osnovne tačke bilateralne saradnje, zatim kroz pitanja statusa domaćih i stranih nosioca prava iz domena audiovizuelne produkcije, kroz pitanja baza podataka, tehničke podrške itd. Biće riječi o objedinjavanju repertoara i o svim ostalim pitanjima važnim za budući tok pregovora, što će u krajnjem dovesti do sklapanja bilateralnog sporazuma između ove dvije organizacije.

  • Saradnja je uspostavljenja sa Hrvatskim društvom filmskih reditelja (DHFR). Očekuje se početak pregovora u prvoj polovini 2016-te godine.

  • Održavanje Sjednice skupštine članova Organizacije A-prava Montenegro planirano je za mjesec mart 2016.god. Između ostalog, na skupštini će doći do usvajanja Pravilnika o raspodjeli, na čijoj izradi se već duže vrijeme radi.

Pripremila: Maja Đondović, pravni savjetnik u Organizaciji za zaštitu prava filmskih producenata u Crnoj Gori “A-prava Montenegro”

A-PRAVA Montenegro . 2014 ALL RIGHTS RESERVED . powered by InfoBit