Organizacija za zaštitu prava
filmskih producenata
u Crnoj Gori
pitajte nas?
PRODUCENTI
“Filmski producent je fizičko ili pravno lice u čijoj organizaciji I čijim sredstvima je prvi put sačinjeno audiovizuelno djelo ili niz pokretnih slika na videogramu i koje je odgovorno za njihov završetak.“
Član 131.Zakon o autorskom i srodnim pravima („Sl.list CG“,br.37/11).

“Filmski producent ima isključivo pravo da drugome dozvoli ili zabrani:
  1. umnožavanje svog videograma
  2. distribuiranje svog videograma
  3. davanje u zakup svog videograma
  4. javno prikazivanje svog videograma
  5. stavljanje videograma na raspolaganje javnosti“
Član 132.Zakon o autorskom i srodnim pravima („Sl.list CG“,br.37/11).
A-PRAVA Montenegro . 2014 ALL RIGHTS RESERVED . powered by InfoBit